Pokemon cua Satoshi ở Galar

Pokemon của Satoshi ở Galar

Pokemon của Satoshi ở Galar thu phục không còn giới hạn ở vùng Galar nữa. Vì đã là nhà vô địch nên Satoshi đã đi đây đó để thu phục Pokemon

Pokemon của Kojiro

Pokemon của Kojiro: Dogas: Xuất hiện ở tập 002. Tiến hóa thành Matadogas ở tập 031. Chia tay ở tập 282. Pokemon chủ bài của Kojiro trong mọi trận đấu. Utsubot: Tiến hóa ở tập 057. Chia tay ở tập 263....
takeshi

Pokemon của Takeshi

Pokemon của Takeshi:     Ishitsubute: Xuất hiện ở tập 005.   Iwark: Xuất hiện ở tập 005. Tiến hóa thành Haganeil ở tập 454.   Zubat: Thu phục ở tập 006. Tiến hóa thành Golbat ở tậ...

Pokemon của Satoshi Vùng Sinnoh

Vùng Sinnoh: Pokemon đầu tiên là: 1. Mukkuru: Thu phục ở tập 471.  Tiến hóa thành Mukubird ở tập 482.  Tiến hóa thành Mukuhawk ở tập 587. 2. Naetle: Thu phục ở tập 474.  Tiến hóa thành...

Pokemon của Satoshi Vùng Hoenn

Vùng Hoenn: Pokemon đầu tiên là:  1. Subame: Thu phục ở tập 280.  Tiến hóa thành Ohsubame ở tập 356.  2. Kimori: Thu phục ở tập 283.  Tiến hóa thành Juptile ở tập 342.  Tiến ...

Pokemon của Satoshi Vùng Johto

Vùng Johto: Pokemon đầu tiên là:    1. Heracros: Thu phục ở tập 121. Để lại ở phòng thí nghiệm giáo sư Okido ở tập 148. Là một Pokemon mạnh mẻ mà Satoshi thu phục đầu tiên trong hành trình ...

Pokemon của Satoshi Vùng Kanto

Vùng Kanto: Pokemon đầu tiên là: 1. Pikachu: Thu phục ở tập 001. Là Pokemon đầu tiên, cũng là bạn đồng hành của Satoshi trong suốt cuộc hành trình qua các vùng. Nó không thích bị nhốt trong...