Pokemon của Kojiro

Pokemon của Kojiro: Dogas: Xuất hiện ở tập 002. Tiến hóa thành Matadogas ở tập 031. Chia tay ở tập 282. Pokemon chủ bài của Kojiro trong mọi trận đấu. Utsubot: Tiến hóa ở tập 057. Chia tay ở tập 263....